Modlitba pro zasvěcení farnostiDatum konání:
6.11.2016

Modlitba pro zasvěcení farnosti, která je inspirována zásvětnou modlitbou papeže Jana Pavla II. o slavnosti Zvěstování L.P. 1984. 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Slovy této antifony, kterou se po staletí modlí církev Kristova, obracíme se dnes z naší …….. farnosti k tobě, Matko, kdy s celou církví vzdáváme chválu tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve zvláštním svazku tvoříme jedno tělo a jedno společenství, jako z vůle Kristovy apoštolové tvořili jedno tělo a jedno společenství s Petrem. Jeho nástupci, papežové Pius XII. a Jan Pavel II. svěřili a zasvětili tvému Neposkvrněnému Srdci celý svět, jak sis to přála a zjevila třem malým pasáčkům ve Fatimě. Předmětem tvé lásky a tvé starostlivosti je každý národ, každá farnost, každý člověk. 

Sestře Lucii ve Fatimě jsi ukázala své Neposkvrněné Srdce a řekla jsi jí: „Mé Srdce se stane tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Totéž dnes říkáš každému z nás. A my vnímáme, jak velmi potřebujeme tvé Srdce, Maria, tuto novou Archu, v které se můžeme zachránit před rozbouřenými vodami hříchu a od smrti pod jejich přívalem. 

A proto, Matko lidí a národů a Matko naší …….. farnosti, která znáš všechna naše utrpení a naše naděje, ty, která mateřsky vnímáš všechny naše zápasy mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, vyslyš naše volání, které z vnuknutí Ducha Svatého zaměřujeme přímo k tvému Srdci: obejmi svou láskou Matky a Služebnice Páně naši farnost, všechny lidi v ní žijící, které ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni důvěry ve Tvou milosrdnou lásku. 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko! Nezamítej v potřebách proseb našich!“ 

Nuže, před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem chceme se dnes s celou farností spojit v tom zasvěcení, jimž se z lásky k nám zasvětil tvůj Syn svému Otci, když řekl: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě“ (Jan 17,19). Chceme se v tomto zasvěcení spojit se svým Vykupitelem. V jeho Božském Srdci nachází toto zasvěcení sílu k dosažení odpuštění a smíru. Síla tohoto zasvěcení ať trvá po všechny časy a objímá všechny lidi v této farnosti žijící, ať přemáhá každé zlo, jež kníže temnot je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin a jež skutečně vzbudil v naší době. 

Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení celé naší farnosti, zasvěcení uskutečňované v jednotě s Kristem! Nechť vykupitelské dílo Kristovo je zprostředkováno církví všem lidem naší obce. 

Nade všechno tvorstvo buď velebena ty, Služebnice Páně, která jsi uposlechla Boží volání v nejhlubší míře. Buď pozdravena ty, která jsi zcela spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna. Matko církve, osvětluj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť naši farnost a pomáhej nám žít své vlastní křestní zasvěcení, v plné věrnosti Kristu a jeho církvi. 

Když ti, Matko, svěřujeme svou farnost a všechny lidi v ní, svěřujeme ti při tom také toto zasvěcení a klademe je do tvého mateřského Srdce. 

Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám překonat nebezpečí zla, které se tak snadno zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a které ve svých nedozírných důsledcích zatěžuje současný život a zdá se, že chce zatarasit cestu k budoucnosti. 

Od hladu a války, vysvoboď nás! 

Od hříchů proti lidskému životu už od jeho prvního počátku, vysvoboď nás! 

Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás! 

Od jakékoliv nespravedlnosti ve společenském životě, vysvoboď nás! 

Od lehkomyslného přestupování Božích zákonů, vysvoboď nás! 

Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu o Bohu, vysvoboď nás! 

Od ztráty rozlišování dobra a zla, vysvoboď nás! 

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! 

Vyslyš, Matko Kristova, toto volání naplněné bolestí všech lidí! Naplněné bolestí celé společnosti! 

Pomáhej nám silou Ducha Svatého přemáhat všechen hřích: hřích člověka a „hřích světa“, hřích v jakékoliv podobě. Ať se znovu ukáže v dějinách světa nekonečná spásná síla vykoupení: síla milosrdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění lidská svědomí! 

Ve tvém Neposkvrněném Srdci kéž se ukáže všem světlo naděje! Amen.


Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

032447