Hlas církve


 

Novější 1

Jubilejní Rok Fatimy - odpustky

Datum konání: 26. 11. 2017

odpustky_Fatima-1.jpgPOZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Datum konání: 19. 3. 2017

Pastyrsky_list-2-pozv._mladeže-1.jpg
Pastyrsky_list-2-pozv._mladeže-2.jpg

 Pastýřský list pro první neděli postní

Datum konání: 5. 3. 2017

Pastyrsky_list_pro_1._ned._postni-1.jpg
Pastyrsky_list_pro_1._ned._postni-2.jpgPoselství svatého otce Františka k postní době 2017

Datum konání: 4. 3. 2017

Poselství_papeže_k_postní_době-1.jpg
Poselství_papeže_k_postní_době-2.jpgPastýřský list

Datum konání: 1. 2. 2017

Priloha_c._1_-_Pastyrsky_list-1 leden 2017.jpgPastýřský list Vánoce

Datum konání: 1. 12. 2016

Pastyrksy list Vanoce 16-1 listopad 2016.jpg

Pastyrksy list Vanoce 16-2 lisotpad 2016 2 teil.jpgApoštolský list

Datum konání: 20. 11. 2016

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-1.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-2.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-3.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-4.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-5.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-6.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-7.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-8.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-9.jpg

Příloha_č._1_-Apostolsky_list_k_závěru_RM-10.jpgAkt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána Čech a Moravy

Datum konání: 6. 11. 2016

Akt přijetí Ježíše Krista za Krále a Pána Čech a Moravy

Nesmrtelný Králi věků, Pane Ježíši Kriste, náš Bože a Spasiteli! Na začátku nového církevního roku stojíme před tebou, abychom uznali tvou vládu, podřídili se tvému právu a abychom tobě svěřili a zasvětili naši farnost, vlast a celý národ.

Vyznáváme před nebem a zemí, že tvé kralování potřebujeme. Vyznáváme, že ty jediný máš nad námi svaté a nikdy nehasnoucí právo. Proto s pokorou skláníme své hlavy před tebou, Králi Všehomíra, uznáváme tvé panování nad celým našim národem, žijícím ve vlasti i ve světě.

S touhou oslavit majestát tvé moci a slávy, s velkou vírou a láskou voláme: Kraluj nám, Kriste!

V našich srdcích – Kraluj nám, Kriste!

V našich rodinách – Kraluj nám, Kriste!

V našich farnostech – Kraluj nám, Kriste!

V našich školách a univerzitách – Kraluj nám, Kriste!

Ve sdělovacích prostředcích – Kraluj nám, Kriste!

V našich úřadech, na místech, kde pracujeme, sloužíme i odpočíváme – Kraluj nám, Kriste!

V našich městech a vesnicích – Kraluj nám, Kriste!

V celém národě – Kraluj nám, Kriste!

Dobrořečíme ti a děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste:

Za nekonečnou Lásku tvého Nejsvětějšího Srdce – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za milost svatého křtu a před věky uzavřené smlouvy s naším národem – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za mateřskou a královskou přítomnost Marie v našich dějinách – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za tvé velké Milosrdenství, které nám stále ukazuješ – Kriste, náš Králi, děkujeme!

Za tvou věrnost navzdory našim zradám a slabosti – Kriste, náš Králi, děkujeme!

S vědomím našich vin a urážek, jimiž jsme zasáhli tvé Srdce, prosíme o odpuštění všech svých hříchů a zejména hříchu odvracení se od svaté víry a nedostatku lásky k tobě a k bližním. Prosíme tě od odpuštění za všechny společenské hříchy národa, za všechny nedostatky, závislosti a zotročení. Zříkáme se zlého ducha a všeho, co působí.

Pokorně se poddáváme tvému panování a tvému právu. Bereme na sebe závazek podřídit tvému právu celý náš osobní, rodinný i národní život:

Slibujeme, že budeme bránit tvou svatou čest a hlásat tvou královskou slávu – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že budeme plnit tvou vůli a střežit ryzost svých svědomí – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že budeme pečovat o svatost našich rodin a křesťanskou výchovu dětí – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že budeme budovat tvé království a bránit ho v našem národě – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Slibujeme, že se budeme činně angažovat v životě církve a hájit její práva – Kriste, náš Králi, slibujeme!

Jediný Vládce zemí, národů a celého stvoření, Králi králů a Pane panujících! Svěřujeme ti naši zemi a ty, kdo vládnou. Učiň, aby vlády spravedlivě spravovaly všechno, co je jim svěřeno, a stanovovali práva ve shodě s tvým řádem.

S důvěrou svěřujeme tvému milosrdenství zejména ty členy národa, kteří se neubírají tvými cestami. Obdař je svou milostí, osvěť je mocí Ducha svatého a všechny nás doveď do věčné jednoty s Otcem.

Ve jménu bratrské lásky ti svěřujeme všechny národy světa a zejména ty, které nás poznamenaly křížem. Učiň, aby v tobě rozpoznaly svého Pána a Krále a využili čas, který jim Otec dává, a dobrovolně se podřídili tvému panování.

Pane Ježíši Kriste, Králi našich srdcí, učiň naše srdce podle Svého Nejsvětějšího Srdce.

Kéž tvůj Svatý Duch sestoupí a obnoví tvář země, této země. Kéž nás podpírá v uskutečňování závazků plynoucích z tohoto národního aktu, chrání od zlého a posvěcuje nás.

V Neposkvrněném Mariině srdci skládáme svá předsevzetí a závazky. Svěřujeme se mateřské ochraně Panny Marie a přímluvě svatých ochránců naší vlasti.

Kraluj nám Kriste! Učiň, aby naši vlast a celý svět zahrnulo tvé Království: království pravdy a života, království svatosti a milosti, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Amen.Modlitba pro zasvěcení farnosti

Datum konání: 6. 11. 2016

Modlitba pro zasvěcení farnosti, která je inspirována zásvětnou modlitbou papeže Jana Pavla II. o slavnosti Zvěstování L.P. 1984. 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Slovy této antifony, kterou se po staletí modlí církev Kristova, obracíme se dnes z naší …….. farnosti k tobě, Matko, kdy s celou církví vzdáváme chválu tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve zvláštním svazku tvoříme jedno tělo a jedno společenství, jako z vůle Kristovy apoštolové tvořili jedno tělo a jedno společenství s Petrem. Jeho nástupci, papežové Pius XII. a Jan Pavel II. svěřili a zasvětili tvému Neposkvrněnému Srdci celý svět, jak sis to přála a zjevila třem malým pasáčkům ve Fatimě. Předmětem tvé lásky a tvé starostlivosti je každý národ, každá farnost, každý člověk. 

Sestře Lucii ve Fatimě jsi ukázala své Neposkvrněné Srdce a řekla jsi jí: „Mé Srdce se stane tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Totéž dnes říkáš každému z nás. A my vnímáme, jak velmi potřebujeme tvé Srdce, Maria, tuto novou Archu, v které se můžeme zachránit před rozbouřenými vodami hříchu a od smrti pod jejich přívalem. 

A proto, Matko lidí a národů a Matko naší …….. farnosti, která znáš všechna naše utrpení a naše naděje, ty, která mateřsky vnímáš všechny naše zápasy mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, vyslyš naše volání, které z vnuknutí Ducha Svatého zaměřujeme přímo k tvému Srdci: obejmi svou láskou Matky a Služebnice Páně naši farnost, všechny lidi v ní žijící, které ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni důvěry ve Tvou milosrdnou lásku. 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko! Nezamítej v potřebách proseb našich!“ 

Nuže, před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem chceme se dnes s celou farností spojit v tom zasvěcení, jimž se z lásky k nám zasvětil tvůj Syn svému Otci, když řekl: „Pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě“ (Jan 17,19). Chceme se v tomto zasvěcení spojit se svým Vykupitelem. V jeho Božském Srdci nachází toto zasvěcení sílu k dosažení odpuštění a smíru. Síla tohoto zasvěcení ať trvá po všechny časy a objímá všechny lidi v této farnosti žijící, ať přemáhá každé zlo, jež kníže temnot je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin a jež skutečně vzbudil v naší době. 

Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení celé naší farnosti, zasvěcení uskutečňované v jednotě s Kristem! Nechť vykupitelské dílo Kristovo je zprostředkováno církví všem lidem naší obce. 

Nade všechno tvorstvo buď velebena ty, Služebnice Páně, která jsi uposlechla Boží volání v nejhlubší míře. Buď pozdravena ty, která jsi zcela spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna. Matko církve, osvětluj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť naši farnost a pomáhej nám žít své vlastní křestní zasvěcení, v plné věrnosti Kristu a jeho církvi. 

Když ti, Matko, svěřujeme svou farnost a všechny lidi v ní, svěřujeme ti při tom také toto zasvěcení a klademe je do tvého mateřského Srdce. 

Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám překonat nebezpečí zla, které se tak snadno zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a které ve svých nedozírných důsledcích zatěžuje současný život a zdá se, že chce zatarasit cestu k budoucnosti. 

Od hladu a války, vysvoboď nás! 

Od hříchů proti lidskému životu už od jeho prvního počátku, vysvoboď nás! 

Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás! 

Od jakékoliv nespravedlnosti ve společenském životě, vysvoboď nás! 

Od lehkomyslného přestupování Božích zákonů, vysvoboď nás! 

Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu o Bohu, vysvoboď nás! 

Od ztráty rozlišování dobra a zla, vysvoboď nás! 

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! 

Vyslyš, Matko Kristova, toto volání naplněné bolestí všech lidí! Naplněné bolestí celé společnosti! 

Pomáhej nám silou Ducha Svatého přemáhat všechen hřích: hřích člověka a „hřích světa“, hřích v jakékoliv podobě. Ať se znovu ukáže v dějinách světa nekonečná spásná síla vykoupení: síla milosrdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění lidská svědomí! 

Ve tvém Neposkvrněném Srdci kéž se ukáže všem světlo naděje! Amen.Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Datum konání: 23. 10. 2016

Dopis_23102016.jpg

Dopis_23102016 teil2.jpgNovější 1

Kontakt

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Návštěvnost stránek

030913