Živý růženec 

Jak se modlit růženec

 

ruženec 1.png 

ruženec 2.png

 

Úmysly Svatého otce Františka svěřené

apoštolátu modlitby pro rok 2017

 

Leden

Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota

Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní úmysl: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27).

 

Únor

Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích

Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.

Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).

 

Březen

Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů

Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní úmysl: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia (EG, č. 43).

 

Duben

Všeobecný úmysl: Mladí lidé

Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

 

Květen

Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe

Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.

Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39).

 Červen

Všeobecný úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi

Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.

Národní úmysl: Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši (EG, č. 31).

 Červenec

Evangelizační úmysl: Odloučení od víry

Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49).

 Srpen

Všeobecný úmysl: Umělci

Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.

Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81).

 Září

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím

Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).

 Říjen

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných

Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.

Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG, č. 288).

 Listopad

Evangelizační úmysl: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 208).

 Prosinec

Všeobecný úmysl: Senioři

Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.

Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282).

 

 Denní modlitba apoštolátu

 Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.

 Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 1. Všeobecný úmysl

2. Evangelizační úmysl

3. Národní úmysl

 Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

 

 

 

Důležitá informace:

Pro rok 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální církev (střídavě po měsíci všeobecný a evangelizační úmysl). Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události, který rok přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku vždy měsíc předem.

 

Kontakt

 

Římskokatolická farnost Nezamyslice

Náměstí děkana Fr. Kvapila 15

798 26 Nezamyslice

Číslo účtu farnosti Nezamyslice

3342664329/0800

IČ: 62858157

 

Římskokatolická farnost Tištín

Tištín 20

798 29 Tištín

Číslo účtu farnosti Tištín

2921433379/0800

IČ: 62858149

 

P. Marek František Glac

tel. 733 614 163

fanezamyslicenh@ado.cz

Pozvánky a ostatní

Návštěvnost stránek

019031